103001 – Метсульфурон метил 60%

Ургамлын иш навчаар дамжин хог ургамлыг үхүүлдэг гербицид