102018 – UREA – 900кг

170,000.00

Азотын өндөр агууламжтай хуурай бордоо

102018 – UREA – 900кг

170,000.00