102017 – NPK(S) 15:15:15 – 1000кг

Бүх төрлийн тарималд, хөрсөнд ашиглагдах зохист найрлага бүхий хуурай бордоо