Showing all 3 results

Фосфор, азот өндөр тунгаар агуулсан хуурай бордоо

Бүх төрлийн тарималд, хөрсөнд ашиглагдах зохист найрлага бүхий хуурай бордоо

-6%
170,000.00

Азотын өндөр агууламжтай хуурай бордоо