Showing all 6 results

Азот өндөр тунгаар агуулсан органик шингэн хөрсний бордоо

Кали өндөр тунгаар агуулсан органик шингэн хөрсний бордоо

Гумины өндөр агууламжтай шингэн бордоо

Фосфор, азот өндөр тунгаар агуулсан хуурай бордоо

Бүх төрлийн тарималд, хөрсөнд ашиглагдах зохист найрлага бүхий хуурай бордоо

-6%
170,000.00

Азотын өндөр агууламжтай хуурай бордоо